google-site-verification=5qqKZBNGu1kBfb3ShFBlTeXC_Dc9bvOsNX34JYTbfro
Zobacz także: Konkurs" Moje Skarpetki"- REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „MOJE SKARPETKI”

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu “Moje skarpetki” jest Skarpetownia- Świat Skarpet, Patrycja Gumułczyńska, 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 98

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.2. Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najlepszej fotografii przez fanów SkarpetowniaPatrycji

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Czas trwania Konkursu: od 05.05.2021 do 16.05.2021 godzina 17:00

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

2. Przedmiotem zadania konkursowego jest zgłoszenie fotografii do konkursu na naszym fanpage https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji, poprzez umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym

2.1 W ramach kolejnego etapu przesłanie przez Uczestnika fotografii do Organizatora na adres e-mail: skarpetownia@gmail.com

2.2 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową.

2.3. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);

2.4. Prace muszą być:
• Nadesłane w formacie JPG.
• Zdjęcie nie może przekroczyć 20 MB.

2.5. Są trzy nagrody w konkursie – trzy osoby z największą ilością like’ów otrzymają Vouchery na zakupy w Skarpetowni

2.5. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.

2.6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały – do momentu zgłoszenia fotografii w Konkursie – nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.

2.8. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (zeskanowaną w załączniku): “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego Skarpetownia Patrycji w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs zgadzam się z możliwością przeniesienia na Organizatora prawa do wykorzystania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

2.9. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. Prace wybrane przez fanów Fanpage SkarpetowniaPatrycji zostaną zaprezentowane na naszym Fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji

3.2 Głosowanie odbywać będzie się w komentarzach pod postem konkursowym, 3 prace których komentarze ze zdjęciem zdobędą najwięcej like’ów przez Fanów Fanpage SkarpetowniaPatrycji, wygrywają.

3.3. Do wygrania będą trzy Nagrody:
3.3.1.

Miejsce 1 - Voucher  o wartości 50 zł

Miejsce 2 – Voucher o wartości 30 zł

Miejsce 3 -  Voucher o wartości 20 zł

3.3.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę czy inną formę gratyfikacji.

3.3.3  Nagrody do zrealizowania wyłącznie w sklepie Skarpetownia – Świat Skarpet

 

IV. TERMINARZ

4.1. Termin nadsyłania prac rozpoczynamy 05.05.2021, termin ten jest ważny do końca trwania konkursu tj. 16.05.2021 do godziny 17:00

4.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

4.3. Wyłonienie 3 prac przez głosowanie fanów zakończy się 16.05.2021 o godzinie 17:00

4.4.. Zastrzegamy, że ważne są tylko głosy oddane przez fanów naszego Fanpage SkarpetowniaPatrycji, oddane pod postem konkursowym

4.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez organizatora najpóźniej do 3 dni od zakończenia konkursu

4.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Fanpage https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji.

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

5.1. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (które mogą zostać oznaczone Imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Fanpage https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji

5.2. Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę, upoważniają firmę Skarpetownia -Świat Skarpet do wykorzystania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)

5.3. Organizator uzyskuje prawo do licencji na pozostałe zdjęcia przesłane w ramach Konkursu

5.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2. i 5.3. przysługują Organizatorowi nieodpłatnie

VI. INFORMACJE PRAWNE

6.1.1 Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie bierze  odpowiedzialności za konkurs, ani za jego uczestników.
6.1.2 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Skarpetownia – Świat Skarpet Patrycja Gumułczyńska z siedzibą 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 98 . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2.1 Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

6.2.2 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6.2.3 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wiąże się to z dyskwalifikacją udziału w konkursie).

6.2.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) nazwa profilu na Facebooku

6.2.5. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

6.2.6 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

6.2.7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach konkursu.

6.2.8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6.2.9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

6.2.10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

 

Odstąpienia od umowy – zwroty

Odstąpienia od umowy – zwrotyInformacje przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas gdy koszt odesłania jest wyższy, niż zwykła paczka pocztowa.Jak mogę zgłosić odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

Możesz wybrać najwygodniejszą dla siebie formę
  1. Zgłoś odstąpienie w sklepie internetowym, korzystając z poniższego formularza zwrotu i postępuj zgodnie z wytycznymi, jakie otrzymasz na swój e-maila albo skontaktuj się z nami telefonicznie.
  2. Wypełnij formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - możesz skorzystać z naszego wzoru lub użyć własnego - i wyślij go do nas wraz z towarem lub w formie elektronicznej.

Gdzie zwrócić towar w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę
  1. Zapakuj towar, zabezpiecz przesyłkę przez uszkodzeniami w transporcie i odeślij go do nas, wraz z formularzem zwrotu.


W jakiej sytuacji nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
  1. Dotyczącej towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. Dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, strzyżarki, suszarki, prostownice, golarki itp.).
  3. Której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.).
  4. Dotyczącej świadczenia usługi dodatkowej, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, instytucje, itd.).Formularz odstąpienia od umowy

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Dane Klienta:

Dane Przedsiębiorcy:
(proszę uzupełnić)


Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):

Data zamówienia:

Data odbioru towaru:

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta (-ów) (*):

Adres konsumenta (-ów):

Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

/ w następujący sposób (*):

Podpis konsumenta (-ów) (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

Miejscowość, data:*niepotrzebne proszę skreślić